logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Informacje ogólne

MZUK Sp. z o. o. w Kole jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Koło.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kole ul. Dąbska 40K e-mail: sekretariat@mzuk-kolo.pl

2.Na terenie MZUK Sp. z o.o. zainstalowany jest monitoring wizyjny, który wykorzystywany jest dla zapewnienia bezpieczeństwo osób przebywających na terenie firmy, bezpieczeństwa mienia, oraz zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. która nałożyła nowe obowiązki związane z prowadzeniem wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowisk odpadów ( art. 25, ustępy 6a-6e)

3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Monitoring obejmuje: ciągi komunikacyjne - bramy wjazdowe, wejścia do budynków, oraz teren firmy i miejsca w budynkach zagrożone pożarem i awarią. Monitoring obejmuje także teren przyległy do ogrodzenia zewnętrznego firmy.

4.Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.